Kapcsolat/Contact

Timárné Reisz Nikoletta

Tel: +36 20 5736216

E-mail:reisznikolett@gmail.com


Adatkezelés

A D A T K E Z E L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó

 

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.balaton-online.hu

(a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Timárné Reisz Nikoletta  EV. (a továbbiakban

Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket és a Szolgáltató

adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve

kötelezőnek ismer el tekintettel arra, hogy a Szolgáltató számára kiemelt cél és

egyben elkötelezettség a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes

adatok védelme.

A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának

igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a

jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

 

  1. I.                    A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI

A Szolgáltató neve: Timárné Reisz Nikoletta,  egyéni vállalkozó

A Szolgáltató székhelye: 7100 szekszárd, Présház u. 7.

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: 06 20 573 6216

E-mail: reisznikolett@gmail.com

Nyilvántartó hatósága: Tolna  Megyei  Kormányhivatal, Szekszárdi  Járási Hivatala

Nyilvántartási száma: 51138718

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-116462/2017.

A Szolgáltató adószáma:  75643694-1-37

 

  1. II.                  FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező

rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy

közvetve - azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint

a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,

íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen

tájékoztató esetében a Szolgáltató);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 

  1. III.                ADATKEZELÉS ELVE

 

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal –

így különösen az Info törvénnyel– összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

  1. IV.                ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok

felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul az Info törvénynek megfelelően: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

A Felhasználó a hozzájárulást a weboldal szolgáltatásának igénybevételével (regisztrációval, vendégvélemény elküldésével,

ajánlatkérés elküldésével, foglalás elküldésével) adja meg.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni,

amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen,

egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult az adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy

a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott

adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A Felhasználó az előző pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult

visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több

hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre

feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

  1. V.                  A KEZELT ADATOK KÖRE

 

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Felhasználó

önkéntes hozzájárulása alapján, a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: .

- Ajánlatkéréskor, foglaláskor megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám. A honlap

látogató ajánlatkéréskor, foglaláskor önkéntesen adja meg a fenti adatokat, azért, hogy

Szolgáltató válasz e-mailben tájékoztassa a Felhasználót.

- Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok: név, e-mail cím.

 A noemiapartman.hu weboldal hírlevelére történő feliratkozáskor a Felhasználó önkéntesen

adja meg adatait, amik tárolásra kerülnek, abból a célból, hogy havonta maximum 4

alkalommal reklám célú hírleveleket továbbítson.

- Nyereményjátékra való feliratkozáskor: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Nyereményjáték

alkalmából, a felhasználó önként adja meg személyes adatait, amik tárolásra kerülnek.,

ahhoz, hogy a Felhasználó a játékban részt vegyen, sorsolás után pedig, feltétlen

hozzájárulását adja, ahhoz hogy a e-mail címére reklám célú hírleveleket küldjön Szolgáltató.

- Vendégnyilvántartó könyvben szereplő adatok megadása: név, személyi igazolvány száma /útlevél száma, állampolgárság,

születési hely,  születési idő, lakcím, szálláshelyre érkezés és távozás dátuma. Fenti adatok megadása

minden esetben kötelező a  Szolgáltató részére.

 

Adatok kezelésének helye: 7100 Szekszárd, Móricz Zsigmond u. 3.

Az adatkezelést végzi: a Szolgáltató, Timárné Reisz Nikoletta

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

  1. VI.                AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtása,

ennek keretében különösen: a Felhasználó regisztrációja, ajánlatkérés, foglalás, illetéktelenek

személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli kötelezettségek

teljesítése; hírlevél és reklám célú levél küldése és a Szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének

teljesítése. A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait

nem szolgáltatja ki, harmadik félnek nem továbbítja, kivéve a kötelezően előírt adatszolgáltatás.

 

  1. VII.              ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE,

 

A Szolgáltató a személyes adatokat, azok törléséig kezeli.

A Felhasználó a reisznikolett@gmail.com email címre küldött elektronikus levél

útján kérheti személyes adatai módosítását vagy törlését a Szolgáltatótól. Továbbá minden hírlevél

alján lévő linkre kattintással leiratkozhat a levelező listáról. Ilyen esetben Szolgáltató

haladéktalanul, azonnal törli az érintett adatokat a címlistáról. Továbbiakban arra hírlevelet nem

küld. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha azok

hiányosak, nem valós adatokat tartalmaznak.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az reisznikolett@gmail.com

email címre küldött elektronikus levél útján,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- valamely törvényben meghatározott egyéb esetben

A Felhasználó tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól, személyes adatai kezeléséről az

reisznikolett@gmail.com címről, vagy a 06 20 573 6216-os telefonszámról.

Szolgáltató ezt köteles 8 munkanapon belül megadni.

 

  1. VIII.            Adatbiztonság

- A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

-  A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

-  A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

 

 

  1. IX.                AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

A Szolgáltató fenn tartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a

felhasználók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa

 

  1. X.                  JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelemmel az illetékes

törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

 

Szekszárd, 2017. 03.28.